สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร    
 
   
วิสัยทัศน์ : **จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ** == พันธกิจ : ** จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในเขตปฏิรูปที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ** == เป้าประสงค์ : **จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืน ต้นไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน **      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  หลักสูตร "ระบบสวนครัวน้ำหยดแรงดันต่ำ" 
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
13425
วันนี้
1
1 มิถุนายน 2559
 
 
แผนงาน / ผลงาน ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559) 
แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
รายละเอียดแผนงานปีงบประมาณ 53 
ข้อมูลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัหวัดสกลนคร ปี 2553 
ข้อมูลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัหวัดสกลนคร ปี 2552 
 

 

  อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 
โครงการขยายผลศูนย์ฯ ต.สร้างค้อ 
โครงการธนาคารกระบือไถ่นา ต.นาม่อง 
โครงการนิคมฯ ต.บ้านเหล่า 
 

 

   อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้มีชีวิต 
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตข้าว 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ 
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตข้าวฯ 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

1767/22 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:sakonnakhon@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.