สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
   
"สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ผู้ตรวจราชการ มาตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด 
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย มอบ ส.ป.ก.4-01 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
11456
วันนี้
1
30 พฤษภาคม 2559
 
 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2555 
ลอยกระทงส.ป.ก.ร้อยเอ็ด 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ศูนย์ปราชน์นายสัญชัย ช่องวารินทร์ 
การประชุมเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดร้อยเอ็ด  
โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ปี 2554 
โครงการ สนับสนุนศูนย์ต้นแบบนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ ระยะที่ ๒ , ๓ ปี ๒๕๕๔ และอบรมขยายผลองค์ความรู้ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ อบรมขยายผลองค์ความรู้ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

   อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง(SARS) 
โรคประสาท โรคกังวล 
องค์ความรู้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ศูนย์การเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองจ่าแอ่น บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 13 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
ประกาศราคากลาง งานสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองจ่าแอ่น บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 13 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
กระทู้ข่าวสารวงการฟุตบอลไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5388 โทรสาร. 0-4351-1338
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:***Roiet@alro.go.th***
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.