สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
   
"สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมส.ป.ก.ร้อยเอ็ด 
  ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในโครงการพระราชดำริ"ปลูกหญ้าแฝก 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
9621
วันนี้
3
22 กันยายน 2557
 
 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2555 
ลอยกระทงส.ป.ก.ร้อยเอ็ด 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ศูนย์ปราชน์นายสัญชัย ช่องวารินทร์ 
การประชุมเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดร้อยเอ็ด  
โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ปี 2554 
โครงการ สนับสนุนศูนย์ต้นแบบนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ ระยะที่ ๒ , ๓ ปี ๒๕๕๔ และอบรมขยายผลองค์ความรู้ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ อบรมขยายผลองค์ความรู้ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

   อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง(SARS) 
โรคประสาท โรคกังวล 
องค์ความรู้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ศูนย์การเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศจังหวัดร้อยเฮ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทู้ข่าวสารวงการฟุตบอลไทย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5388 โทรสาร. 0-4351-1338
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:***Roiet@alro.go.th***
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.