สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส    
 
   
ยินดีต้อนรับ..สู่..เว็บไซด์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (ส.ป.ก.นราธิวาส) "ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
  ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
12573
วันนี้
10
1 เมษายน 2558
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2558 
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 
รับสมัคร โครงการฝึกอบรม 1 วัน 1 อาชีพ 
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ศูนย์รับข้อร้องเรียนปัญหาที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

 

   อ่านทั้งหมด
กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านพรุกาบแดง หมู 7 (นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน) ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ปฏิรูปที่ดิน 
ส.ป.ก. คีย์แมนMOU ทำฟาร์มกังหันลม 3 จังหวัด 
ส.ป.ก.สบช่องขยายพันธุ์ข้าวเสริมเทคโนโลยีช่วยเกษตรกร 
เตือนคนไทยยึดหลักพอเพียง หนุนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  
 

 

  อ่านทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กรมปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการเกษตร

130 หมู่ 11 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. โทรสาร 0 7353 2082
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:: narathiwat@alro.go.th : sawnaranarak@hotmail.com
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.